Начало » Връзки

Връзки

Полезни Връзки

Банки :

Българска народна банка : www.bnb.bg
     Обменни курсове на БНБ към BGN по дата или период
Фиксирани курсове на еврото и на валутите на държавите от еврозоната към българския лев

Eвропейска банка : www.ebrd.com
Световна банка кл. София : www.worldbank.bg
Обединена българска банка : www.ubb.bg
Първа инвестиционна банка :www.fibank.bg
Пощенска банка : www.postbank.bg
Банка ДСК : www.dskbank.bg 
Райфайзенбанк : www.raiffeisen.bg
СиБанк : www.eibank.bg
Централна кооперативна банка : www.ccbank.bg
Банка пиреос : www.piraeusbank.bg
Корпоративна търговска банка : www.corpbank.bg
Алианц банк българия : bank.allianz.bg
Societe generale Експресбанк : www.sgeb.bg
Алфабанк : www.alphabank.bg
Уникредит Булбанк : www.unicreditbulbank.bg
СитиБанк кл. София : www.citibank.com/bulgaria
БНП Париба : www.bnpparibas-pf.bg
Българо-американска кредитна банка : www.bacb.bg
Българска банка за развитие : www.bbr.bg/bg/bulgarian-development-bank.html
ИНГ Банк : www.ing.bg
Интернешънъл Асет Банк : www.iabank.bg
Общинска банка : www.municipalbank.bg
ПроКредит Банк : www.procreditbank.bg
Зиират банк кл. София : www.ziraatbank.bg
Търговска банка : www.dbank.bg
ЧПБ Тексим : www.teximbank.bg
Банка Запад-Изток АД : www.westeastbank.bg/page
Министерства
Министерски съвет : www.government.bg
Министерство на външните работи http: www.mfa.bg
Министерство на вътрешните работи : www.mvr.bg
Министерство на държавната администрация и административната реформа: www.mdaar.government.bg
Министерство на здравеопазването : www.mh.government.bg
Министерство на земеделието и храните : www.mzh.government.bg
Министерство на икономиката и енергетиката : www.mi.government.bg
Министерство на околната среда и горите : www.moew.government.bg
Министерство на отбраната : www.md.government.bg
Министерство на правосъдието : www.justice.government.bg
Министерство на регионалното развитие и благоустройството : www.mrrb.government.bg
Министерство на транспорта : www.mtc.government.bg
Министерство на труда и социалната политика : www.mlsp.government.bg
Министерство на финансите : www.minfin.bg
Агенции
Агенция по вписванията : www.registryagency.bg
Българска агенция за инвестиции : www.investbg.government.bg
Агенция по заетостта :www.az.government.bg
Бъгарска агенция за експортно застраховане : www.baez-bg.com
Агенция Митници : www.customs.bg
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия : www.sme.government.bg
Агенция за приватизация : www.priv.government.bg
Агенция за държавни вземания : www.aba.government.bg
Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” : www.nab-bas.bg
Агенция за социално подпомагане : www.asp.government.bg
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения : www.daits.government.bg
Национална агенция за приходите : www.nap.bg
Комисии
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране : www.dker.bg
Държавна комисия по стоковите борси и тържищата : www.dksbt.bg
Комисия за защита на потребителите : www.kzp.bg
Комисия за финансов надзор : www.fsc.bg
Комисия за регулиране на съобщенията : www.crc.bg
Държавна комисия по сигурността на информацията : www.dksi.bg
Комисия за защита на конкуренцията : www.cpc.bg
Организации
Асоциация на банките :  www.abanksb.bg
Българска стопанска камара : www.b2b.bia-bg.com
Българска фондова борса : www.bse-sofia.bg
Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси : www.bhrmda.bg
Патентно ведомство : www.bpo.bg
Агенция за приватизация : www.priv.government.bg
Учреждения

Сметна палата : www.bulnao.government.bg
Българска народна банка : www.bnb.bg
Национален статистически институт : www.nsi.bg
Национален осигурителен институт : www.noi.bg
РУСО телефони и клонове в страната : http://consultbg.weebly.com/ruso.html
Съдилища

Конституционен съд на Република България : www.constcourt.bg
Висш съдебен съвет : www.vss.justice.bg
Върховен касационен съд : www.vks.bg
Върховен административен съд : www.sac.government.bg
Международни организации

Европейски съюз : www.europa.eu
Европейска комисия : www.ec.europa.eu
Европейски парламент: www.europarl.europa.eu
Европейски съвет : www.consilium.europa.eu
Съд на европейски съюз : www.curia.europa.eu
Европейски омбудсман : www.ombudsman.europa.eu
Съвет на Европа : www.coe.int
Парламентарна асамблея на Съвета на Европа : www.assembly.coe.int
Съвет на Министрите на Съвета на Европа : www.coe.int
Европейски съд по правата на човека : www.echr.coe.int
Европейска централна банка : www.ecb.int
Европейска инвестиционна банка : www.eib.org
Интерпарламентарен съюз : www.ipu.org
Организация за икономическо сътрудничество и развитие : www.oecd.org
Международен валутен фонд : www.imf.org
Представителство на европейската комисия в България : www.ec.europa.eu
Счетоводни и икономически

Национален осигурителен институт – http://www.nssi.bg/
Национална здравноосигурителна каса – http://www.nhif.bg/bg/default.phtml?w=1366&h=728
Национална агенция за приходите –  http://nap.bg
Електронни услуги със свободен достъп на Нап( Справка за здравен статус, здравноосигурителен календар, справка  за фирми регистрирани по ЗДДС , плащания на задължения към Нап) – http://inetdec.nra.bg/freesrvinfo.html
Министерство на труда и социалната политика – http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp
Вписвания, заличавания и обявявания в търговски регистър –  http://public.brra.bg/CheckUps/Default.ra?0
Търговски регистър – http://www.brra.bg
Имотен регистър – http://www.icadastre.bg/index.aspx?ReturnUrl=%2f
Регистър на имуществените отношения на съпрузите – http://www.mrra.bg
Съюз на счетоводителите в България – http://www.lex.bg/members/ssb_plovdiv/
Счетоводна кантора КТК Консулт Пловдив – http://consultbg.weebly.com
Бизнес идеи – биsбг
Изчислителни модули

Изчисляване на проста лихва – http://www.epi.bg/calc_lihva_prosta.php
Изчисляване на сложна (капитализирана) лихва – http://www.epi.bg/calc_lihva_slojna.php
Изчисляване на месечни погасителни (анюитетни) вноски по заеми с фиксирана лихва – http://www.epi.bg/calc_lihva_anuitetna_vnoska.php
Изчисляване на законна лихва – http://www.epi.bg/calc_lihva_zakonna.php
Дължими лихви върху данъци, такси и други държавни вземания – http://www.epi.bg/calc_lihva_danyci.php
Изчисляване на лихва по задължения към НОИ – http://www.epi.bg/calc_lihva_noi.php
Изчисляване на договорна лихва (база ОЛП) – http://www.epi.bg/calc_lihva_dogovorna_olp.php
Изчисляване на размера на данъка за лек автомобил – http://www.epi.bg/calc_danak_auto.php

Приятели :