Начало » пенсиониране » Новости в пенсионното законодателстство в сила от 15.08.2015г.
Новости в пенсионното законодателстство в сила от 15.08.2015г.

Новости в пенсионното законодателстство в сила от 15.08.2015г.

С разпоредбата на § 47, ал. 1 от ПЗР на ЗИДКСО се регламентира, че пенсиите за осигурителен стаж и възраст на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4 и 6 от КСО и чл. 4а КСО, осигуряването на които е прекратено след придобиване на правото на пенсия, но не по-късно от 31 декември 2014 г., се отпускат от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от тази дата. Ако заявлението е подадено след изтичане на 6-месечния срок от прекратяване на осигуряването, пенсиите се отпускат от датата на подаване на заявлението. Тази разпоредба се прилага, когато все още не са постановени актове и/или при обжалване на такива.

На основание § 47, ал. 2 от ПЗР на ЗИДКСО, лицата с отпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 94, ал. 1 КСО по заявления, подадени след 31.12.2014 г., могат в 6-месечен срок от обнародването на закона, да поискат пенсиите да им бъдат отпуснати при условията на § 47, ал. 1, т.е. от датата на прекратяване на осигуряването.
С разпоредбата се уреждат случаите, когато пенсиите са отпуснати от датата на заявлението, а не от датата на прекратяване на осигуряването, тъй като заявлението е подадено след 31 декември 2014 г. и след изтичане на 6-месечния срок по чл. 94, ал. 1 КСО от придобиване на правото.
Съгласно § 47, ал. 3 от ПЗР на ЗИДКСО пенсиите на учителите, отпуснати по § 5, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на КСО с начална дата до 31 декември 2015 г., се изплащат в намален размер до навършване от лицето на възрастта за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 КСО (трета категория труд), която за 2015 г. е 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете. На това основание ще бъде променена датата, до която се изплащат този вид пенсии в намален размер. Ще бъдат преразгледани пенсиите на учителите, които към влизане в сила на разпоредбата (15 август 2015 г.) продължават да получават пенсия в намален размер, въпреки че са навършили посочената възраст, както и на тези, които ще я навършат преди да изтече определения срок на намалението.
От 15 август 2015г. пенсиите на учителите, които са навършили възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете преди тази дата, ще се изплащат в пълен размер. Пенсиите на учителите, които навършват посочената възраст след 15 август 2015 г. ще се изплащат в пълен размер от датата на навършване на възрастта.
Разпоредбата се отнася за пенсии, отпуснати на основание § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО с начална дата до 31 декември 2015 г.

Създаване на допълнителна възможност за пенсиониране на лицата по чл. 69 КСО
На основание § 49 от ПЗР на ЗИДКСО лицата по чл. 69 КСО, които имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, могат да се пенсионират без да се изисква преди това да са освобождени от служба, уволнени или с прекратено правоотношение. На основание § 50 от ПЗР на ЗИДКСО тези от тях, които до 31 декември 2015 г. са натрупали необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по този текст, могат да се пенсионират, независимо от възрастта им, до 31 декември 2018 г.
Разпоредбата на § 49 от ПЗР на ЗИДКСО се прилага за лицата по чл. 69 КСО, които са изпълнили условията за необходим осигурителен стаж по същата разпоредба, но не са прекратили правоотношението си. За да се отпусне пенсията, е необходимо заявлението да е подадено след влизането в сила на разпоредбата (15.08.2015 г.). На основание § 49 се отпускат пенсии на лицата по чл. 69 КСО с начална дата от влизането й в сила до 31 декември 2015 г., тъй като от 01.01.2016 г. има нови условия за излизане в пенсия по чл. 69 КСО. Началната дата за отпускане на пенсията по § 49 е датата на влизането в сила на разпоредбата, ако към тази дата лицата имат необходимия осигурителен стаж. За лицата, които придобиват изискващия се осигурителен стаж след влизане в сила на разпоредбата, но до 31 декември 2015 г., правопораждащата дата е датата на придобиване на изискуемия осигурителен стаж.
Лицата по чл. 69 КСО, освободени от служба, уволнени или с прекратено правоотношение до 31 декември 2015 г. включително, ползват реда за пенсиониране, установен с чл. 69 КСО до тази дата.
Разпоредбата на § 50 ПЗР на ЗИДКСО също влиза в сила три дни след обнародването на закона в “Държавен вестник”, но реалното ѝ приложение е в периода 1 януари 2016 г. – 31 декември 2018 г. По тази разпоредба се отпускат пенсии на лица по чл. 69 КСО, независимо от възрастта им, но при условие, че до 31 декември 2015 г. те са придобили необходимия по чл. 69 КСО осигурителен стаж.

Прехвърляне на средствата от инди-видуалните партиди в универсален пенсионен фонд (УПФ) във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ДОО) от лицата, на които е отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване с начална дата до 31 декември 2015 г.
Съгласно § 51, ал. 1 от ПЗР на ЗИДКСО лицата, на които е отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване с начална дата до 31 декември 2015 г. и с намален индивидуален коефициент съгласно отменената ал. 3 на чл. 127 КСО, могат да поискат преизчисляването ѝ, ако в срок до 31 декември 2016 г. изберат да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди в универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване. На-трупаните средства в индивидуалната партида на осигуреното лице се превеждат от съответния уни-версален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване в тримесечен срок от датата на избора. В този случай пенсията се преизчислява от първо число на месеца, следващ месеца, през който е направен изборът. След преизчисляването на пенсията осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване се превеждат във фонд “Пенсии”.
Срокът, в който лицата могат да поискат прехвърляне на средствата и преизчисляване на пенсията, е от 15 август 2015 г. до 31 декември 2016 г. Преизчисляването на отпуснатата пенсия и прехвърлянето на средствата се извършва въз основа на подадени от лицето Заявление за преизчисление на отпусната пенсия във връзка с прехвърлени средства от индивидуалната партида в Универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на ДОО (удостоверение УП-22) и Заявление за прехвърляне на средствата от индивидуалната партида в Универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на ДОО (удостоверение УП-22.1). Удостоверенията се подават в териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията на съответното лице, като това може да стане лично или от упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно. Към заявлението за прехвърляне на средствата, което се изпраща от НОИ на пенсионноосигурителното дружество, се прилага копие на лична карта, когато е подадено от лицето или копие от пълномощното, когато е подадено от упълномощено лице.
Удостоверенията могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg). Публикувани са в рубрика „За потребителя“/ „Формуляри“/ „Формуляри и образци за пенсия“.

Данни : Любка Борисова – главен експерт по осигуряването, дирекция „Пенсии“

Напишете вашия коментар

Вашия email адрес няма да се публикува.Задължителните полета са отбелязани *

*