Начало » пенсиониране » Ново в тристълбовия пенсионен модел и условията за пенсиониране
Ново в тристълбовия пенсионен модел и условията за пенсиониране
условия за пенсиониране през 2016

Ново в тристълбовия пенсионен модел и условията за пенсиониране

Право на избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване във фонд „Пенсии“ и фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на ДОО

Новости в условията за пенсиониране през 2016г.

С приетия ЗИД на КСО се развива тристълбовият пенсионен модел, като се доизграждат и разширяват възприетите от 1 януари 2015 г. промени, предвиждащи възможност за свободен избор на лицата, родени след 31 декември 1959 г., да се осигуряват задължително за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд (УПФ) или само за пожизнена пенсия в държавното обществено осигуряване (ДОО).
От 15 август 2015 г. лицата, осигурени в универсален пенсионен фонд, могат да променят осигуряването си от УПФ във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на ДОО. На тези лица е предоставена и възможността след изтичане на една година от избора им за промяна на осигуряването да възобновят осигуряването си в УПФ. Това право те могат да упражнят не по-късно от 5 години преди навършване на възрастта за пенсия по условията на чл. 68, ал.1 КСО и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
При избор на лицата да променят осигуряването си от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ и във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ осигурителната вноска за съответния фонд на ДОО се увеличава с 5%, колкото е размерът на вноската за универсален пенсионен фонд.При промяна на осигуряването от УПФ във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, натрупаните средства в индивидуалната партида на осигурените лица постъпват в Дър-жавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система.
При промяна на осигуряването от фонд „Пенсии“, съответно от фонд „Пенсии за ли-цата по чл. 69“, в универсален пенсионен фонд, ако за лицето има преведени средства в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система, те се прехвърлят по индивидуалната му партида в избрания от него универсален пенсионен фонд.
Осигурените лица участват в универсален пенсионен фонд чрез индивидуално заявление до пенсионноосигурителното дружество, подадено в срок до три месеца от първоначалното възникване на задължение за осигуряване. За лицата, които не са избрали универсален пенсио-нен фонд, се извършва служебно разпределение по регистрираните универсални фондове. За осигурените лица, родени след 31 декември 1959 г., за които е възникнало първоначално задължение за осигуряване след 31 декември 2014 г. до влизането в сила на този закон и които не са направили своя избор, се извършва служебно разпределение.
Лицата, на които към 1 януари 2016 г. остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, могат до 31 декември 2016 г. еднократно да упражнят правото си на избор за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.
От 1 януари 2016 г. се предоставя възможност принципът на свободен избор да се въведе и за ранното пенсиониране на категорийните работници.
С новата разпоредба на чл. 4в КСО се дава право осигурените в професионален пенсионен фонд лица да могат еднократно да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителните вноски по чл. 157, ал. 1, т. 2 КСО, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране. Осигурителната вноска във фонд „Пенсии“ за тези лица се уве-личава с 12% за работещите при условията на I категория труд, и със 7% за работещите при условията на II категория труд.
Въвеждането на свободен избор за осигурените лица да участват или да не участват в универсални-те и професионалните пенсионни фондове на втория стълб не променя тристълбовия пенсионен модел, защото вноската остава задължителна (за разлика от доброволното пенсионно осигуряване), а изборът е само по отношение на това към кои фондове да се насочва.
С приетата Наредба за реда за избор на оси-гуряване, внасяне и разпределяне на задъл-жителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация (ДВ, бр. 68 от 04.09.2015 г.) се урежда:
• редът за внасяне и разпределяне на задъл-жителните осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Националната здрав-ноосигурителна каса, Учителския пенсионен фонд, фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и слу-жителите“ в НАП;
• редът и начинът за избор на промяна на осигуряването на осигурените в универсален и/или професионален пенсионен фонд, избрали да се осигуряват само в ДОО;
• редът за внасяне и разпределяне на увели-чената осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване в размера на вноската за универсален пенсионен фонд и увеличената осигурителна вноска от същия фонд в размера на съответната вноска за професионален пенсионен фонд за лицата, направили избор за осигуряване само в ДОО;
• редът за прехвърляне от универсален пенсионен фонд на натрупаните средства по индивидуалните партиди на лицата, заявили избор за осигуряване в ДОО, в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система;
• редът за прехвърляне на средствата от Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система в избран универсален пенсионен фонд, когато осигурено лице е направило промяна на осигуряването си на основание чл. 124а, ал. 1 КСО;
• редът за прехвърляне от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване на натрупаните средства по индивидуалните партиди на лицата, направили избор за осигуряване в ДОО.
Като приложение към наредбата са приети заявленията, които се подават от осигурените в универсален пенсионен фонд и/или в про-фесионален пенсионен фонд лица, които изберат да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ на ДОО. Заявленията (Приложение №3 и Приложение №4) се подават в компетентната териториална дирекция на НАП лично или от лице, упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно, или по електронен път с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.
Промени в условията за пенсиониране в сила от 1 януари 2016 г.
Промени в условията за работещите при трета категория труд
Основните промени, свързани с първия стълб (държавното обществено осигуряване), предвиж-дат плавно увеличаване и постепенно изравняване на стандартната пенсионна възраст за жените и мъ-жете през 2037 г. на 65 години. След достигане на тази възраст ще се въведе автоматичен механизъм за изменение във възрастта за пенсиониране спря-мо промените в продължителността на живота.
През 2016 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се придобива при навършване на 60 години и 10 месеца от жените и 63 години. и 10 месеца от мъжете. Относно необходимия осигурителен стаж, за жените той е 35 години и 2 месеца, а за мъжете – 38 години и 2 месеца. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:
• до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст;
• до 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с 2 месеца, а от 1 януари 2018 г. – с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст;
• изискващият се осигурителен стаж също всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете през 2027 г.

Плавно се увеличава възрастта за пенсиониране на мъжете и жените при недостатъчен осигурите-лен стаж. През 2016 г. те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 години и 10 месеца за жените и мъжете и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст през 2023 г.
Промени в условията за работещите в специалните ведомства и балерините
Важни промени са приети и по отношение на пенсионирането на лицата от специалните ведом-ства (чл. 69 КСО). Въвежда се допълнително условие – минимална възраст за придобиването право на пенсия. През 2016 г. те ще се пенсиони-рат при навършване на възраст 52 години 10 месеца при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени на длъжности по специалните закони. От 31 декември 2016 г. възрастта за тези лица се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 55-годишна възраст. От началото на 2016 г. лицата, които имат прослужени 15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав, както и служителите на длъжност „водолаз“, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 42 години и 10 месеца. От 31 декември 2016 г. тази възраст започва да се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година до достигане на 45-годишна възраст. За по-голяма прозрачност по отношение на приходите от осигурителни вноски на тези лица и на разходите за пенсии и добавки на военните пенсионери в осигурителните фондове на държавното обществено осигуряване (ДОО) се създаде отделен фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.
Възрастта като допълнително условие за придобиване право на пенсия се въведе и за лицата, които имат осигурителен стаж 25 години на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации. Те придобиват право на пенсия от 1 януари 2016 г. при навършване на 42 години и 10 месеца. От 31 декември 2016 г. тази възраст започва да се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 45-годишна възраст.

Промени в условията за работещите при първа и втора категория труд
За лицата, работили при тежки и вредни условия на труд, които нямат право на професионална пенсия от професионален пенсионен фонд или са избрали да се осигуряват само в ДОО, но отговарят на определени условия, посочени в новия чл. 69б КСО, се предвижда възможност да получат пенсия от фонд „Пенсии“ на ДОО. В тази група лица попадат тези, които имат категориен стаж само преди 2000 г., поради което не са осигурявани в про-фесионални пенсионни фондове, както и такива, които имат смесен категориен стаж – преди и след 2000 г. През 2016 г. изискванията за пенсиониране за тези лица, работещи при условията на първа категория труд, са: навършени 48 години за жените и 52 години и 10 месеца за мъжете, а за работещите при условията на втора категория – 53 години за жените и 57 години и 10 месеца за мъжете. Освен навършена определена възраст, за придобиване право на пенсия е необходимо лицата да са работили не по-малко от 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд и да имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете. За жените, работещи при условията на първа категория труд, възрастта се покачва с по 4 месеца от 2016 г. до 2037 година, а за мъжете – с по 2 месеца за периода от 2016 г. до 2029 г., до достигане на 55-годишна възраст и за двата пола. За жените, работещи при условията на втора категория труд, възрастта се покачва с по 4 месеца за периода от 2016 г. до 2037 г., а за мъжете – с по 2 месеца за периода от 2016 г. до 2029 г. до достигане на 60-годишна възраст и за двата пола.
Промени в условията за учителите
Условията за придобиване право на пенсия от учителите са разписани като постоянно действащи текстове в КСО. От 1 януари 2016 г. те придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 57 години и 10 месеца за жените и 60 години и 10 месеца за мъжете и учителски осигурителен стаж от 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:
• до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст;

• до 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2018 г. – с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст.
Зачитане на стаж
С оглед недопускане на възможност за ползване на повече права, отколкото е осигурителният принос на лицата, след 1 януари 2015 г. се премахва възможността за зачитане на осигурителен стаж 4 за 5 години при осигуряване на повече от едно основание.
Пенсия в намален размер
С новата разпоредба на чл. 68а КСО се въвежда възможност за отпускане на пенсия за осигурите-лен стаж и възраст в намален размер.
От 1 януари 2016 г. лицата, натрупали изискуе-мия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за трета категория труд, ще могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от навършване на предвидената за съответната година в КСО възраст. През 2016 г. възрастта за пенсиониране за мъжете е 63 години и 10 месеца, а за жените – 60 години. и 10 месеца.
На тези, които изберат да се пенсионират по-рано, пенсията им ще бъде намалена с 0,4% за все-ки недостигащ месец до възрастта за пенсионира-не. Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено.

Един коментар

  1. запитване за пенсионирване при стаж 42 години и години на възраст 58 и 3 месеца.при втора категория труд 10 години и трета категория 32 години.Стугари в текстилна промишленост каква категория е.

Напишете вашия коментар

Вашия email адрес няма да се публикува.Задължителните полета са отбелязани *

*