Начало » Осигуряване » Диференцирани осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ“ за 2014г
Диференцирани осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ“ за 2014г

Диференцирани осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ“ за 2014г

Диференцирани осигурителни вноски за фонд „ТЗПБ“ 2014

 

код КИД 2008

Наименование на икономическа дейност КИД 2008

Осигурителна вноска (%)

1

2

3

05 Добив на въглища

1,1

07 Добив на метални руди

1,1

08 Добив на неметални материали и суровини

1,1

09 Спомагателни дейности в добива

1,1

13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

1,1

16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

1,1

24 Производство на основни метали

1,1

30 Производство на превозни средства, без автомобили

1,1

33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

1,1

38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

1,1

39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

1,1

41 Строителство на сгради

1,1

42 Строителство на съоръжения

1,1

50 Воден транспорт

1,1

02 Горско стопанство

0,9

17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

0,9

20 Производство на химични продукти

0,9

22 Производство на изделия от каучук и пластмаси

0,9

23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини

0,9

25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

0,9

31 Производство на мебели

0,9

35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

0,9

43 Специализирани строителни дейности

0,9

49 Сухопътен транспорт

0,9

01 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

0,7

06 Добив на нефт и природен газ

0,7

10 Производство на хранителни продукти

0,7

11 Производство на напитки

0,7

12 Производство на тютюневи изделия

0,7

21 Производство на лекарствени вещества и продукти

0,7

27 Производство на електрически съоръжения

0,7

28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

0,7

32 Производство, некласифицирано другаде

0,7

36 Събиране, пречистване и доставяне на води

0,7

37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

0,7

52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

0,7

53 Пощенски и куриерски дейности

0,7

61 Далекосъобщения

0,7

68 Операции с недвижими имоти

0,7

74 Други професионални дейности

0,7

79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

0,7

81 Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

0,7

84 Държавно управление

0,7

90 Артистична и творческа дейност

0,7

93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

0,7

18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

0,5

19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

0,5

26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

0,5

46 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

0,5

71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

0,5

72 Научноизследователска и развойна дейност

0,5

77 Даване под наем и оперативен лизинг

0,5

78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

0,5

80 Дейности по охрана и разследване

0,5

82 Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

0,5

86 Хуманно здравеопазване

0,5

87 Медико-социални грижи с настаняване

0,5

88 Социална работа без настаняване

0,5

91 Други дейности в областта на културата

0,5

92 Организиране на хазартни игри

0,5

99 Дейности на екстериториални организации и служби

0,5

03 Рибно стопанство

0,4

14 Производство на облекло

0,4

15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

0,4

29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

0,4

45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

0,4

47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

0,4

51 Въздушен транспорт

0,4

55 Хотелиерство

0,4

56 Ресторантьорство

0,4

58 Издателска дейност

0,4

59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

0,4

60 Радио- и телевизионна дейност

0,4

62 Дейности в областта на информационните технологии

0,4

63 Информационни услуги

0,4

64 Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

0,4

65 Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

0,4

66 Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

0,4

69 Юридически и счетоводни дейности

0,4

70 Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

0,4

73 Рекламна дейност и проучване на пазари

0,4

75 Ветеринарномедицинска дейност

0,4

85 Образование

0,4

94 Дейности на организации с нестопанска цел

0,4

95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

0,4

96 Други персонални услуги

0,4

97 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

0,4

98 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

0,4

Напишете вашия коментар

Вашия email адрес няма да се публикува.Задължителните полета са отбелязани *

*