Данъчно обслужване

Ние предлагаме комплексно планиране и управление на бизнеса, което включва данъчно обслужване и защита.

black Android smartphone
black Android smartphone

Бизнес планиране и управление

 • Разработване на бизнес-планове;

 • Управление на проекти;

 • Стратегическо управление;

 • Анализи и експертизи по управление на различни компании – малки и средни предприятия, големи компании и холдинги;

 • Дейности по внедряване на мениджърски информационни системи.

Данъчна защита

 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, счетоводни документи и др.;

 • Съдействие на проверяващи органи (НАП, НОИ и др.) във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни;

 • Представителство и защита на клиента пред контролни органи (НАП, НОИ, НЗОК и други) по всякакви възникнали въпроси и казуси.

Данъчно обслужване на физически лица

 • Данъчни дейности относно доходите на местни и чуждестранни физически лица;

 • Изготвяне и подаване на декларации – годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и приложения към нея, декларации по чл. 55 от ЗДДФЛ за дължими данъци, декларации обр. 1 и 6, и др.;

 • Регистрация по ЗДДС; изготвяне и подаване на дневници и декларации по ЗДДС;

 • Прилагане на процедури по Спогодби за социална сигурност, международно данъчно облагане и избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО);

 • Попълване и заверка на осигурителни книжки;

 • Отписване на изтекли по давност публични задължения;

 • Пълно административно, данъчно и счетоводно обслужване на самоосигуряващи се лица – регистрация на самоосигуряващи се лица, текущо месечно обслужване, деклариране и заплащане на осигуровки и данъци, подаване на данни към НАП, НОИ и др. институции, консултиране.

Цени при данъчното обслужване

Ние предлагаме тези данъчни дейности на справедливи и предвидими цени. Възнаграждението се определя свободно в писмен договор между консултанта и клиента в зависимост от обема на работата. Обема на работата се определя основно от: предмета на възложените дейности; предоставеното време на консултанта и обема на предоставеното първични документи на консултанта.

При наличие на интерес направете запитване.

За целта, посочете каква част от горепосочените дейности желаете да бъдат осъществени от нас и подробно посочете обема на работа (предмета на възложените дейности; предоставеното време на консултанта и обема на предоставеното първични документи на консултанта);

Тъй като ние ценим времето на нашите потенциални клиенти, предлагаме в направеното от тях запитване на посочат размера на справедливото възнаграждение, което те са готови да заплатят.