Счетоводно обслужване

person using laptop on white wooden table
person using laptop on white wooden table

Ние предлагаме комплексно планиране и управление на бизнеса, което включва счетоводно обслужване и защита.

Счетоводна обработка на документи предоставени от клиента

 • Пълно счетоводно обслужване

 • Хронологично осчетоводяване на първични счетоводни документи

 • Обработка по зададена от клиента аналитичност

 • Изготвяне данъчно амортизационен план и счетоводен амортизационен план

 • Изготвяне на първични счетоводни документи

 • Месечно изготвяне на дневници по ЗДДС

 • Месечно изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС

 • Изготвяне и подаване на декларации по ЗКПО

 • Изготвяне и подаване на декларации по ЗМДТ и ЗДДФЛ

За всички лица извършващи дейност като свободна професия или реализирали доходи различни от доходи от трудова дейност предлагаме както изготвяне на годишна декларация така и абонамент за месечно обслужване, ма основание предоставени от тях първични счетоводни документи

ТРЗ и личен състав

В счетоводните справки се включват всички видове справки по счетоводните сметки като например вземания и задължения, разчети с бюджета и нетърговски контрагенти, аналитично отчитане по проекти, следене на разчети с подотчетни лица.

 • Изготвяне на справки по задание на клиента

 • Изготвяне на отчети по НСС или МСС

Статистически справки

 • Изготвяне на всички видове справки по Закона за статистиката (Годишен отчет, тримесечен отчет за работна заплата, месечна справка за финансови резултати и др.)

 • Изготвяне на справки за статистика

 • Изготвяне на справки по задание на клиента

 • Изготвяне на отчети по НСС или МСС

Счетоводни отчети - годишни и междинни

 • Годишни счетоводни отчети - Счетоводните отчети, които предлагаме включват: Отчет за приходи и разходи, Баланс, Отчет за собствен капитал, Отчет за паричен поток и Справка за оповестяване на счетоводната политика.

 • Междинни счетоводни отчети – Освен стандартните отчети, изготвяме и отчети по модел на клиента или на съответния потребител/банка.

Годишно счетоводно приключване

За клиентите със сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване годишното приключване е включено в цената на услугата.

Ние предлагаме на фирми, които нямат ежемесечно счетоводно обслужване да се възползват само от годишно счетоводно приключване

Ако фирмата Ви подлежи на одит можем да осигурим заверка на годишните отчети от Дипломиран експерт счетоводител.

Публикуване на ГФО

Съгласно закона за счетоводството всяка фирма е длъжна в определените срокове да публикува своите годишни отчети в Агенция по вписванията. Ние извършва услугата публикуване на годишни отчети в Агенция по вписванията.

Други

 • Регистрация по ЗДДС

 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж

 • Регистрации по Закона за защита на личните данни

 • Регистрация в дирекция „Бюро по труда”

 • Други регистрации по искане на клиента

Цени при счетоводно обслужване

Ние предлага счетоводно обслужване на справедливи и предвидими цени.

Възнаграждението се определя свободно в писмен договор между консултанта и клиента в зависимост от обема на работата. Обема на работата се определя основно от: броя на входящите и изходящи първичните счетоводни документи за месец; наличието на регистрация по ЗДДС; броя на заетите лица; размера на годишните обороти; вида на осъществяваната дейност; наличните ДМА като наименование и балансова стойност;наличието на нематериални и краткотрайни активи като наименование и балансова стойност; наличието на други задължителни регистрации.

При наличие на интерес направете запитване.

За целта, посочете каква част от горепосочените дейности желаете да бъдат осъществени от нас и подробно посочете обема на работа (броя на входящите и изходящи първичните счетоводни документи за месец; наличието на регистрация по ЗДДС; броя назаетите лица; размера на годишните обороти; вида на осъществяваната дейност; наличните ДМА като наименование и балансова стойност; наличието на нематериални и краткотрайни активи като наименование и балансова стойност; наличието на други задължителни регистрации);

Тъй като ние ценим времето на нашите потенциални клиенти, предлагаме в направеното от тях запитване на посочат размера на справедливото възнаграждение, което те са готови да заплатят.